คะแนนสอบO-NET ม.3

รอกันมานาน เดือน สองเดือน ผลสอบO-NET ม.3 ก็ประกาศแล้ว

ต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจทำการสอนกันอย่างเต็มที่

และขอบใจนักเรียนทุกคนที่ทำหน้าที่ของตนเองได้ดี

ทำให้ผลคะแนนออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

ในปีการศึกษา 2554 นี้ มี 5 กลุ่่มสาระฯที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 50 คะแนน

คือ ภาษาไทย  สังคมศึกษา  สุขศึกษา  ศิลปะ และการงานอาชีพ

และทุกกลุ่มสาระมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับประเทศ

ต้องปรบมือดัง ๆ ให้กับทุก ๆ คนครับ

รายละเอียดลองเข้าไปดูได้เลยนะครับ

แยกรายวิชาSbjStatbySchool_2554_M3_1033012007

รายสาระการเรียนรู้ContentStatbySchool_2554_M3_1033012007

รายมาตรฐานStatbySchool_2554_M3_1033012007

คะแนนรวมเรียงลำดับแล้วTotal

ภาษาไทยThai

สังคมศึกษาSocial

ภาษาอังกฤษEnglish

คณิตศาสตร์Math

วิทยาศาสตร์Science

สุขศึกษาHealth

ศิลปะArt

การงานอาชีพOcc

Advertisements

ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2554

ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2554

ประกาศแล้ว ต้องขอบใจลูก ๆ ทุกคนที่ตั้งใจทำข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ

ทำให้คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนทุกวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของจังหวัด สังกัด และประเทศ

หลาย ๆ คน ได้คะแนนดี น่าจะได้แอดมิสชันกลางในคณะที่ตั้งความหวังไว้ทุกคน

และขอขอบคุณ คณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจในการอบรม สั่งสอน ลูก ๆ ทุกคนเป็นอย่างดี

StatbySchool_2554_M6_1033012007รายมาตรฐาน

ContentStatbySchool_2554_M6_1033012007รายสาระการเรียนรู้

SbjStatbySchool_2554_M6_1033012007แยกรายวิชา

สรุปผลสอบโอเน็ตเปรียบเทียบห้าหนึ่งถึงห้าสี่

ภาษาไทยThai

สังคมศึกษาSocial

ภาษาอังกฤษEnglish

คณิตMath1

วิทยาศาสตร์Science

สุขศึกษา

ศิลปะArt

การงานอาชีพ

รวมTotal

แนะนำคุณแม่อ้อย และลูกอ้อแอ้อ๋อมแอ๋ม

(อ๋อมแอ๋ม – อ้อแอ้ – แม่อ้อย)

คุณแม่อ้อย  พิศมัย  นันทวิสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ

อ้อแอ้  พัชรพรรณ  นันทวิสิทธิ์  (ลูกสาวคนโตตัวอ้วน)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมขนส่ง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เช่นกันครับ

อ๋อมแอ๋ม  กัญญารัตน์  นันทวิสิทธิ์  (ลูกสาวคนเล็กตัวโต)
จบม.6 จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2554
กำลังจะศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

20 กุมภาพันธ์ 2555  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับความร่วมมจากผู้ปกครองอย่างดียิ่ง

รับปริญญาอ้อแอ้

อ้อแอ้  นางสาวพัชรพรรณ นันทวิสิทธิ์
ลูกสาวของผม  ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ี 19 ก.พ. ที่ผ่านมาครับ
ในสาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทสาขาวิศวกรรมขนส่ง  ที่เชียงใหม่เช่นกันครับ

This slideshow requires JavaScript.

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

วันที่ 19 มีนาคม 2555 ผมและคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร
โดยมีรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ร่วมศึกษาดูงานในหมวด ฝ่าย งาน ต่างๆ
โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร
ผมและบุคลากรทุกคนขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

This slideshow requires JavaScript.